گزارش فعالیتهای انجمن نیکوکاری شادی در سال ۱۴۰۰

با توجه به شیوع بیماری کرونا و محدودیتهای ایجاد شده فعالیتهای ما بشرح زیر ارائه میگردد :

۱-  اهداء لباس نوروزی به تمامی دانش آموزان تحت پوشش

۲-  اهداء خواروبار کامل در فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان شامل روغن ، برنج ، تن ماهی ، ماکارونی ، سویا ، حبوبات  ، رب ، چای و مسواک و خمیر دندان به تمامی دانش آموزان تحت پوشش.

۳-   اهداء گوشت گوسفند نذری در چهار نوبت به تمامی خانواده های تحت پوشش.

۴-  جمع آوری صندوقهای صدقات توزیع شده در میان شرکتها و خانواده های مختلف و ارسال مجدد آن صندوقها.

۵-  پرداخت هزینه های تحصیلی دانشجویان تحت پوشش در دانشگاههای دولتی مشهد و شهرستانها و واریز به حساب دانشجو .

۶-  اهداء کیف و لوازم التحریر به تمامی دانش آموزان تحت پوشش .

۷-  اهداء غذای گرم در سالروز تولد پدر صنعت خراسان زنده یاد ایرج یزدان بخش به تمامی خانواده های تحت پوشش .

۸-  اهداء هزینه های ثبت نام و لباس فرم دانش آموزان و واریز به حساب دانش آموز.

۹-  اهداء غذای گرم در سالروز آسمانی شدن خانم مهندس شادی یزدان بخش به تمامی خانواده های تحت پوشش.