شماره حساب

دریافت کمک‌های شما نیکوکاران گرامی از طریق شماره حساب های زیر امکان‌پذیر است:

بانک تجارت

شماره کارت: ۲۴۸۸ – ۰۶۳۱ – ۸۳۷۰ – ۵۸۵۹
شماره حساب: ۴۲۴۲۹۱۰۴۸

بانک سامان
شماره کارت: ۵۴۹۷ – ۲۷۰۷ – ۸۶۱۰ – ۶۲۱۹
شماره حساب: ۱ – ۳۴۴۳۴۴۴ – ۸۱۰ – ۹۳۰۳